Zhodnocení strategického a územního plánování v Boskovicích

Semestrální práce do předmětu Prostorové plánování v ČR a EU, vedoucí Petr Tonev.

Březen 2013

Executive by SJL

Zhodnocení kroků v oblasti územního a strategického plánování v Boskovicích

Doplnění, únor 2014

Práce vznikala jako velmi aktuální doplnění tehdejších akcí radnice a městského úřadu. Některé odstavce jsou dnes již zastaralé, ale v rámci objektivity zachovávám práci v původním znění. Dané problematice se samozřejmě dále věnuji.

Úvod

Boskovice jsou město ležící v údolí Boskovické brázdy mezi Drahanskou a Hornosvrateckou vrchovinou v nadmořské výšce 381m. Okres Blansko, ve kterém Boskovice leží, vznikl sloučením okresů Boskovice a Blansko v roce 1960. Nyní jsou na jeho území dvě obce s rozšířenou působností, které spravují území odpovídající přibližně jejich původním okresům.

Kromě pozemků na katastrálním území 608327-Boskovice (viz tab.1) patří k městu místní části bez vlastního úřadu: Bačov (173 ha, z toho 2,1 ha zastavěné plochy a 5 ha zahrad a sadů), Hrádkov (305,8 ha, z toho 5,22 ha zastavěné plochy a 7,3 ha zahrad a sadů), Mladkov (247,7 ha, z toho 3,9 ha zastavěné plochy a 14,3 ha zahrad a sadů) a Vratíkov (390,8 ha, z toho 2,7 ha zastavěné plochy a 5,3ha zahrad a sadů). Celková rozloha obce je 2.781,5 ha, na kterých žije 11.417 obyvatel (52,25% žen) s průměrným věkem 41,8 let.

V Boskovicích je mateřská a základní škola (oba giganti vznikli sloučením původních tří samostatných subjektů), Gymnázium, Střední pedagogická škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Cintroëna, Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Soukromá střední škola podnikání a managementu o. p. s. Navíc speciální škola (mateřská, základní a praktická vzniklá sloučením několika příspěvkových organizací) a základní umělecká škola. Také je zde nemocnice, domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. Celková úroveň občanské vybavenosti je velmi dobrá.

Tab. 1: druhy pozemků na katastrálním území Boskovice a jejich výměry: na stránkách ČUZK (pravidelně aktualizováno)

Územně plánovací dokumentace

S pořizováním současného ÚP se začalo v roce 1994, novela stavebního zákona v roce 1998 jeho vydání trochu ztížila a dnes se k této etapě nechce nikdo vyjadřovat.

V současné době platný územní plán má za sebou již deset předělávek (v součtu přes 140 změn) a navrženou jedenáctou a město chystá vydání kompletně nového ÚP. Dle portálu ústavu územního rozvoje existují na území Boskovic 3 územní plány (ÚP města Boskovice včetně částí Mladkov a Hrádkov; ÚP sídelního útvaru Boskovice – část Bačov; ÚP sídelního útvaru Boskovice – část Vratíkov), běžně veřejně dohledatelný je však na stránkách města jen první zmíněný, a to navíc jen jeho část – hlavní výkres s legendou. Textová část a územní plány místních částí Bačov a Vratíkov jsou k nahlédnutí na boskovickém stavebním úřadě, protože digitalizace probíhala za peníze Kraje a nějak nebyla politická vůle digitalizovat plán „pro 20 voličů“, proto je v digitální podobě jen hlavní část ÚP [4, 7]

Boskovický územní plán má největší problémy při umísťování komerčních aktivit. Pro výrobu vznikla na okraji města průmyslová zóna s dobrou (spíše jen dostatečnou) návazností na železniční nádraží a hlavní silniční tah, ale komerční plochy bují s ohledem na směr rozvoje bydlení dosti nevhodně.

Změny územního plánu

Seznam změn je nedostupný. V původním územním plánu byly pro velkoplošnou komerci vyhrazeny dvě plochy (u silnice II/150 za nemocnicí a u silnice III/374 mezi posledními domy a areálem BODOSu).[7] První zmíněná se konečně zastavěla loni, ale až poté, co přímo v nitru města vznikly 3 (!) obchodní centra na dohled od původně prvního supermarketu (v okruhu necelých 400 m je supermarket COOP, prodejna Albert, Lídl a Tesco; za nemocnicí vyrostl Kaufland); druhá je stále nezastavěná (snad taková už zůstane).

Současný stav územního plánu

ÚP zpracovaný Urbanistickým střediskem Brno (konkrétně Ing. arch. E. Navrátil, Ing. P. Veselý, Mgr. M. Novotný a V. Jelínková) je v aktuální verzi zm.č.10 s datem 03/2012 již překonaný. Pro zajímavost je v příloze výsek hlavního výkresu aktuálního ÚP a ortofotomapa téhož území. Za povšimnutí stojí především plocha autobusového nádraží, která je na plánu vyznačena jako stavební uzávěra a přitom na polovině nádraží již několik let stojí sportovní centrum a prodejna Albert. Vnucuje se otázka, kdy naposledy zpracovatel viděl zpracovávané území na vlastní oči. A kdo a jak takový plán schválil, popřípadě za jakých podmínek byly schvalovány projekty, které jsou v rozporu s platným ÚP?

V současné době se připravuje ke schválení zadání nového územního plánu s plánovaným vydáním do voleb v roce 2014.

Strategické dokumenty

Město Boskovice je členem Mikroregionu Boskovicko, který má strategický plán rozvoje z devadesátých let, aktualizovaný firmou GAREP v roce 2005 (zmínka v [6], ale nedohledatelný), a Místní akční skupiny Boskovicko PLUS (dále MAS Boskovicko). MAS Boskovicko má zpracovánu strategii rozvoje na roky 2007-2013 a v současné době začíná pracovat na její aktualizaci, popř. zcela nové verzi. [2, 8] Tato strategie koresponduje s třetí tématickou osou Národního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013: diverzifikace mimo zemědělství a kvalita života na venkově a tím sedí na MAS jako celek, který má opravdu venkovský charakter včetně problémů dnešního venkova. Boskovice, jako přirozené centrum regionu, město sedmizubého hřebene, prastaré správní středisko, deváté největší město jižní Moravy, město škol, výrobních podniků a kulturních tradic by si však zasloužilo vlastní strategický dokument, protože problémy a možnosti největšího sídla v regionu se od zbytku regionu liší. [10]

Nejblíže k vlastnímu strategickému plánu má projekt Zdravé město Boskovice. Boskovice jsou členem Národní sítě Zdravých měst od 26.4.1994, poslední aktualizace akčního plánu je z roku 2006 na léta 2007-2015 a je tu zmíněno pořízení strategie rozvoje města.[6, str.3] V současné době je stěžejní akcí projektu každoroční soutěž Balkon roku (sic). [5]

Protože Rada města má pořízení Strategického plánu rozvoje města Boskovice také v programovém prohlášení, podnikl odbor výstavby a územního plánování městského úřadu kroky pro jeho možné pořízení. 8. dubna 2013 byl materiál k věci zpracování strategického plánu rozvoje města Boskovice předložen na schůzi rady města.[1] Dle zápisu z jednání Rada materiál „vzala na vědomí“, nic víc. Naopak k materiálu doplnila větu „Strategický plán rozvoje města Boskovice bude vhodné řešit až po zpracování „Strategie rozvoje mikroregionu Boskovicka“ Svazkem obcí Boskovicko a integrované strategie území MAS Boskovicko Plus, o. s.“[7]

Dokumenty MAS Boskovicko (například [2] a [11]) mají široké základy a jejich členové znají své teritorium. Bylo by více než vhodné spojit síly a při pořizování nové Integrované strategie MASky vypracovat i samostatný strategický plán rozvoje města Boskovice.

Vlastní zhodnocení plánování v Boskovicích

Při sběru podkladů, rozhovorech s úředníky a z neochoty místostarosty odpovědět na jednoduchou otázku týkající se pořízení strategického plánu, docházím k závěru, že pověřené osoby jak ve vedení města tak na úřadě nechápou plánování jako nekonečný proces, nýbrž jen jako další úkol, kterým je potřeba někoho pověřit a po odevzdání nějakých papírů odškrtnout jako splněný. Jak územní tak strategické plánování je především o dlouhotrvající práci, stanovení priority a cesty k jejímu dosažení, a hlavně je to prostředek k možnému hodnocení práce všech zúčastněných (samosprávy, úřadů a koneckonců i samotných obyvatel města). Strategický dokument mi lépe než co jiného dává příležitost přemýšlet o časovém horizontu přesahujícím jedno volební období. Samospráva a občané tak mohou mít v ruce nástroj ke kontrole a zhodnocení dění spojeného s městem. To je nejspíš to, čeho se samospráva bojí!

Konkrétně je to vidět na projektu Zdravé město, po kterém dnes ani pes neštěkne, přitom se blíží konec naplánovaného období a je tedy ideální doba na zhodnocení, určení věcí, které se povedly, i těch, které se nepovedly, a také zjistit, proč se nepovedly. Důvody neúspěchu mohly být ztěží ovlivnitelné a mohou tak ukázat třeba na nereálnost vytýčených cílů, ale jiné věci ovlivnitelné jsou a tehdy se dá najít příčina nezdaru. Abychom mohli problém vyřešit, musíme jej napřed umět pojmenovat. I to může nabízet strategický plán.

Náměty ke zpracování strategického plánu rozvoje města

 • Jasně formulovat cíle. S jasnou formulací mohou pomoci odborníci, ale s daným cílem musí být ztotožněni představitelé vedení města, úřadů a především všichni občané a podnikatelé, tedy ti, kteří budou ty cíle naplňovat.
 • Jasně formulovat cíle. S jasnou formulací mohou pomoci odborníci, ale s daným cílem musí být ztotožněni představitelé vedení města, úřadů a především všichni občané a podnikatelé, tedy ti, kteří budou ty cíle naplňovat.
 • Označit prostředky k dosažení daných cílů!!! Vytýčeného cíle se bez prostředků dosáhnout nedá. Při určování prostředků se mohou některé cíle ukázat jako utopické.
 • Navázat na přípravu nového územního plánu, případně oba dokumenty oboustranně korigovat. Lze sloučit pořizování územně-analytických podkladů pro ÚP i pro Strategii.
 • Určit kritéria úspěšnosti a termíny hodnocení plnění vytýčených cílů i Strategie jako takové.
 • Vytvořit seznam konkrétních projektů (dá se pak konfrontovat např. s dotačními tituly apod.).

Tab. 2: Příklad rozdělení návrhů tématických okruhů strategických cílů navržených Odborem Výstavby a územního plánování [1]:

Vnitřní a vnější vztahy Místní ekonomický rozvoj Kvalita života Infrastruktura
Město chce vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu jako významného faktoru rozvoje služeb a zaměstnanosti s ohledem na nezbytné zachování všech funkcí města pro spokojený život jeho obyvatel. Město chce dále zkvalitňovat podnikatelské prostředí ve městě s ohledem na udržení zaměstnanosti místních obyvatel a s ohledem na vyvážený rozvoj podnikání ve městě. Město chce zkvalitněním zázemí a atraktivní nabídkou programů posílit podmínky pro plnohodnotné využití volného času obyvatel v oblasti sportu a kultury. Město Boskovice chce posílit bezpečnost občanů, zkvalitnit technickou a dopravní infrastrukturu a životní prostředí ve městě.
Město chce skutečně a neformálně začlenit své místní části Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov do organismu města a posílit jejich pozici v rámci sídelní struktury města. Město chce svůj rozvoj v oblasti investic plánovat s ohledem na skutečné reálné potřeby a také s ohledem na následné dlouhodobé provozní náklady. Město chce vytvářet podmínky pro vznik urbanisticky vyvážených lokalit pro kvalitní bydlení.(regulační plány?) Město Boskovice chce občanům nabídnout kvalitní vzdělání, sociální a zdravotní služby.
Město Boskovice chce nadále posilovat svoji pozici přirozeného centra regionu a dlouhodobě podporovat funkce, které posilují regionální význam města v oblasti školství, kulturních a sportovních aktivit, lokalizaci služeb a administrativy. Město Boskovice chce věnovat péči městské památkové zóně a kulturním památkám umístěným v této zóně i mimo ni.

Osobně bych jako prioritu napříč okruhy navrhoval zlepšení komunikace Samosprávy s občany. Ve městě mi chybí zdůvodňování konkrétních kroků vedení města. Mezi tématickými okruhy mi též chybí nějaká konkrétnější zmínka o školství (Boskovice mají spoustu škol), ale to už by byla věc zpracování samotného strategického plánu.

Výsledný dokument může vzhledem k vynaloženému času, úsilí a prostředkům vypadat neadekvátně (například brožura o 10-30 stranách), ale důležitý je právě ten proces pořizování, při kterém se hledá konsenzus všech zainteresovaných stran. Strategické plánování je především proces!

Zdroje

 • [1] ŠTULPA, Milan, Ing. ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MěÚ BOSKOVICE. Zpracování „Strategického plánu rozvoje města Boskovice“ včetně návrhu časového harmonogramu. Boskovice, 2013.
 • [2] MAS BOSKOVICKO PLUS. Strategie rozvoje na léta 2007-2013 MAS Boskovicko PLUS. 2006. Dostupné z: www.masboskovickoplus.cz
 • [3] ČÚZK: nahlížení do KN [online]. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 • [4] Městský úřad Boskovice: územní plánování. www.boskovice.cz [online]. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: www.boskovice.cz/
 • [5] Město Boskovice: Projekt Zdravé město. www.boskovice.cz [online]. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: www.boskovice.cz
 • [6] PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO / MÍSTNÍ AGENDA 21 / LEHAP. Projekt Boskovice - Zdravé město: Akční plán. Boskovice, 2006. Dostupné z: www.boskovice.cz
 • [7] Ing.Milan Štulpa, referent územního plánování Odboru výstavby a územního plánování městského úřadu Boskovice, 5.4.2013
 • [8] Ing. Radka Bezděková, manažerka MAS Boskovicko PLUS, 22.4.2013
 • [9] Mgr.Hana Nedomová, předsedkyně výboru pro územní plánování a dopravu Krajského úřadu JMK, 15.4.2013
 • 10] Boskovicko, Mikroregion Boskovicko [online]. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: www.regionboskovicko.cz
 • [11] MAS BOSKOVICKO PLUS. Strategický plán LEADER: Boskovicko SOBĚ. Boskovice, 2010. Dostupné z: www.masboskovickoplus.cz